Φιλόδημος ΙΙ - 46.500 ευρώ στο δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος για προσβασιμότητα και χώρους υγιεινής ΑΜΕΑ στα σχολεία


 


Είκοσι εννέα νέα έργα σε όλη τη χώρα εντάχθηκαν την Παρασκευή, 22 Μαΐου 2020 στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του υπουργείο Εσωτερικών.
Ένα από αυτά, αφορά στην πράξη «Προσβασιμότητα και χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ των σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος», συνολικού προϋπολογισμού 46.500 ευρώ.

Τι είναι το «ΦιλόΔημος ΙΙ»
Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων, του υπουργείου Εσωτερικών και  αφορά στη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
Περιοχή εφαρμογής του είναι όλη η χώρα, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι η περίοδος 2018- 2022, με δυνατότητα παράτασης.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:  
  • Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.
  • Η βελτίωση των υποδομών.
  • Η αύξηση της απασχόλησης.
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών σε όλη τη χώρα.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ.

Για την υποβολή προτάσεων στο «ΦιλόΔημος ΙΙ» εκδίδονται προσκλήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών, στις οποίες εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δικαιούχους στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Η απόφαση ένταξης έργου στο πρόγραμμα εκδίδεται από τον υπουργό Εσωτερικών, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και των προμηθειών ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες.
Αναφορικά με τις εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των έργων, προμηθειών και μελετών / υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της αναθέτουσας αρχής με βάση την εθνική νομοθεσία.

Η υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες για το είδος της δράσης και τον δικαιούχο.
Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του δικαιούχου.
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία αυτών.

Μετά την ένταξη των δράσεων στο Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων δράσεων τους, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η συγκεκριμένη Διεύθυνση, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτημα εκταμίευσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την πληρωμή των δικαιούχων μέσω ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος και τούτο διαπιστώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων, η ως άνω Διεύθυνση εισηγείται στον υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος του δικαιούχου ή/και την έκδοση απόφασης απένταξης από το πρόγραμμα.Α] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IV ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
« Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων »
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31083/22.5.2020
Δήμος
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
«Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού σταδίου Ελευσίνας και κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Αν. Δασκαλάκης»
600.000,00 €

Β] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
« Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των Δήμων της Χώρας »
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31244/22.5.2020
Δήμος
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
«Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων του Δήμου Γλυφάδας»
100.000,00 €
31239/22.5.2020
Δήμος
ΠΑΡΓΑΣ
«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων»
20.996,92 €
(εκ των οποίων 996,92 είναι ίδιοι πόροι του Δήμου)
31234/22.5.2020
Δήμος
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη»
167.962,96 €
(εκ των οποίων 17.962,96 ίδιοι πόροι του Δήμου)


31224/22.5.2020
Δήμος
ΤΡΙΠΟΛΗΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης»
49.989,36 €
31218/22.5.2020
Δήμος
ΑΧΑΡΝΩΝ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αχαρνών»
148.000,00 €
31213/22.5.2020
Δήμος
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αττικής
«Προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων Δήμου Ηρακλείου Αττικής»
64.000,00 €
(εκ των οποίων 14.000,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31208/22.5.2020
Δήμος ΓΡΕΒΕΝΩΝ
«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων Δήμου Γρεβενών»
49.988,12 €
31203/22.5.2020
Δήμος
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου»
206.460,00 €
(εκ των οποίων 56.460,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31198/22.5.2020
Δήμος
Ηρωικής Πόλης ΝΑΟΥΣΑΣ
«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων»
61.986,36 €
(εκ των οποίων 11.986,36 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31193/22.5.2020
Δήμος
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Καλαμάτας»
125.736,00 €
(εκ των οποίων 25.736,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31188/22.5.2020
Δήμος
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
«Προμήθεια εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων Δήμου Ορχομενού»
19.998,72 €
31183/22.5.2020
Δήμος
ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αιγιαλείας»
49.990,60 €
31178/22.5.2020
Δήμος
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων του Δήμου Ρεθύμνης»
84.240,20 €
(εκ των οποίων 34.240,20 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31173/22.5.2020
Δήμος
ΒΟΛΟΥ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Βόλου»
192.820,00 €
(εκ των οποίων 42.820,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31168/22.5.2020
Δήμος
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης»
66.485,08 €
(εκ των οποίων 16.485,08 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31163/22.5.2020
Δήμος
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ
«Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση στεγάστρων στάσεων Δήμου Χαλκιδέων»
149.999,08 €
31158/22.5.2020
Δήμος
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κορυδαλλού»
160.500,00 €
(εκ των οποίων 60.500,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31153/22.5.2020
Δήμος
ΑΙΓΑΛΕΩ
«Προμήθεια στεγάστρων δημοτικής συγκοινωνίας ή στάσεων ΟΑΣΑ»
64.000,00 €
31148/22.5.2020
Δήμος
ΔΙΟΝΥΣΟΥ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και την αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Διόνυσου – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
100.000,00 €
(εκ των οποίων 50.000,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31123/22.5.2020
Δήμος
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κορινθίων»
49.910,00 €
31118/22.5.2020
Δήμος
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία στάσεων στον Δήμο Νέας Σμύρνης»
99.477,76 €
31113/22.5.2020
Δήμος ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ
«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων»
49.488,40 €
31108/22.5.2020
Δήμος ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ηλιούπολης»
115.500,00 €
(εκ των οποίων 15.000,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)
31103/22.5.2020
Δήμος ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
«Προμήθεια στεγάστρων στάσεων λεωφορείων»
48.989,92 €
31097/22.5.2020
Δήμος ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στον Δήμο Μακρακώμης»
61.000,00 €
(εκ των οποίων 11.000,00 ίδιοι πόροι του Δήμου)

Γ] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
« Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Xώρας »
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31026/22.5.2020
Δήμος
ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
«Μελέτη και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας»
173.600,00 €


Δ] ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IX ΤΟΥ “ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ ΙΙ”
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες»
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΡΑΞΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31007/22.5.2020
Δήμος
ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
«Προσβασιμότητα και χώροι υγιεινής ΑΜΕΑ των σχολικών μονάδων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος»
46.500,00 €
30970/22.5.2020
Δήμος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ζωγράφου»
100.440,00 €

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια