Τα μέλη και οι αρμοδιότητες του Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συγκροτήθηκε από το δήμο Σπάτων - ΑρτέμιδοςΣτη συγκρότηση Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας προχώρησε ο δήμος Σπάτων – Αρτέμιδος, στις 14 Απριλίου 2020.

Τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), συστήνονται με το άρθρο 15 του ν.4662/2020 (ΦΕΚ 27/Α/7.2.2020).


Άρθρο 15Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.)
1. Σε κάθε Δήμο της Ελληνικής Επικράτειας συστήνονται Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), τα οποία συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της επιχειρησιακής αποστολής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας. Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. ενεργοποιούνται σε όλες τις φάσεις του κύκλου καταστροφής και συγκροτούνται με απόφαση του Δημάρχου, αποτελούμενα από τα εξής μέλη:
α. Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
β. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νομίμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
γ. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
δ. Τον Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού.
ε. Τον Διοικητή της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ή Πυροσβεστικού Κλιμακίου ή Πυροσβεστικού Σταθμού.
στ. Τον Διοικητή του κατά τόπο αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος.
ζ. Τον Διοικητή της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
η. Τους Διοικητές των μονάδων Υγείας του Δήμου.
θ. Τον ανώτερο Διοικητή φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του.
ι. Τον εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β..
ια. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών).
ιβ. Τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος της Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Με απόφαση του Δημάρχου δύναται να καλούνται στις συνεδριάσεις των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., στελέχη όλων των κυβερνητικών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, εταιρειών κοινής ωφέλειας, παραχώρησης έργων υποδομής, εποπτευόμενων φορέων του Δημοσίου, ή στελέχη λοιπών φορέων της χωρικής του αρμοδιότητας.
3. Λοιπά οργανωτικά, λειτουργικά και τεχνικά θέματα των Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.


Αρμοδιότητες των Τοπικών Επιχειρησιακών Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας
Τα Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π., ως Αποκεντρωμένα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, δια του Δημάρχου ή του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, ή του εξουσιοδοτημένου Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, έχουν τις κάτωθι αρμοδιότητες:
α. Κατευθύνουν, σε τοπικό επίπεδο, το έργο της πολιτικής προστασίας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης όλου του κύκλου διαχείρισης καταστροφών.
β. Σχεδιάζουν, οργανώνουν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης και ειδοποίησης πολιτών.
γ. Συνάπτουν με άλλα τοπικά όργανα μνημόνια συνεργασίας για αμοιβαία συνδρομή, σε ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα πολιτικής προστασίας.


Τα μέλη του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Σπάτων - Αρτέμιδος
Το Τοπικό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας για το δήμο Σπάτων Αρτέμιδος αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο.
2. Τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας ο οποίος, σε περίπτωση απουσίας ή νόμιμου κωλύματος του Προέδρου, τον αναπληρώνει.
3. Τον/την Προϊστάμενο/η του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου και μέχρι την έκδοση του ΠΔ που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 221 του ν. ν.4662/2020, την Προϊστάμενη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας.
4. Το Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής.
5. Το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μαρκοπούλου.
6. Το Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορωπίου
7. Το Διοικητή του 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού.
8. Το Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Σπάτων.
9. Το Λιμενάρχη του Κ.Λ. Ραφήνας
10. Τη Συντονίστρια του Κέντρου Υγείας Σπάτων.
11. Τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Υπηρεσιών.
12. Τον Διοικητή φρουράς ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του όπως αυτός οριστεί αρμοδίως από το Γ.Ε.ΕΘ.Α.
13. Τον εκπρόσωπο του Ε.Κ.Α.Β. της 1ης περιφέρειας όπως αυτός οριστεί αρμοδίως.
14. Τον Προϊστάμενο της οικείας Δασικής Υπηρεσίας (Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής).
15. Τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια