Τι είναι το «ΦιλόΔημος ΙΙ»


Το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» είναι ένα ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης δήμων, του υπουργείου Εσωτερικών και  αφορά στη χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
Περιοχή εφαρμογής του είναι όλη η χώρα, ενώ η διάρκεια του προγράμματος είναι η περίοδος 2018- 2022, με δυνατότητα παράτασης.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:  
  • Η ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης.
  • Η βελτίωση των υποδομών.
  • Η αύξηση της απασχόλησης.
  • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα αυτών σε όλη τη χώρα.

Η χρηματοδότηση των έργων που εντάσσονται στο εν λόγω πρόγραμμα πραγματοποιείται από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, με προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ.

Για την υποβολή προτάσεων στο «ΦιλόΔημος ΙΙ» εκδίδονται προσκλήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών, στις οποίες εξειδικεύονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και τα έντυπα και δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Τα αιτήματα ένταξης των δράσεων στο πρόγραμμα υποβάλλονται από τους δικαιούχους στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με την πρόσκληση.

Η απόφαση ένταξης έργου στο πρόγραμμα εκδίδεται από τον υπουργό Εσωτερικών, με μέριμνα της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής και στηρίζεται στην αξιολόγηση των προτάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής.

Οι αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων και των προμηθειών ακολουθούν τους εθνικούς κανόνες.
Αναφορικά με τις εγκρίσεις των τευχών δημοπράτησης των έργων, προμηθειών και μελετών / υπηρεσιών πραγματοποιούνται με αποφάσεις του αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου της αναθέτουσας αρχής με βάση την εθνική νομοθεσία.

Η υλοποίηση των έργων που εγκρίνονται για χρηματοδότηση ακολουθεί τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασίες για το είδος της δράσης και τον δικαιούχο.
Η παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων πραγματοποιείται με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών του δικαιούχου.
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία αυτών. 

Μετά την ένταξη των δράσεων στο Πρόγραμμα, οι δικαιούχοι υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, που αφορά σε δαπάνες των εγκεκριμένων δράσεων τους, συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Η συγκεκριμένη Διεύθυνση, αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά, αποστέλλει αίτημα εκταμίευσης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την πληρωμή των δικαιούχων μέσω ειδικού λογαριασμού που συστάθηκε με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Σε περιπτώσεις δικαιούχων που δεν κάνουν ορθή και σύννομη χρήση των πόρων του Προγράμματος και τούτο διαπιστώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών ή τα αρμόδια όργανα που ελέγχουν τις ενέργειες και τις δαπάνες των δικαιούχων, η ως άνω Διεύθυνση εισηγείται στον υπουργό Εσωτερικών την έκδοση απόφασης για ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών εις βάρος του δικαιούχου ή/και την έκδοση απόφασης απένταξης από το πρόγραμμα.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια