Τι είναι η Δημοτική Επιτροπή ΔιαβούλευσηςΗ Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο του κάθε δήμου, με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Δίνει βήμα στους κοινωνικούς εταίρους, στους φορείς αλλά και στους απλούς δημότες, για να μπορούν από κοινού με τη Δημοτική Αρχή να δρομολογούν λύσεις στα μικρά και μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες.

Τι ορίζει ο νέος νόμος για τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Σύμφωνα με το άρθρο 78 του νόμου 4555/2018, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συγκροτείται σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από 5.000 χιλιάδες κατοίκους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του και εκδίδεται εντός δύο μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.
Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Διάρκεια θητείας
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

Από ποιους αποτελείται
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
- των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
- των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
- των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
- των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
- των ενώσεων και συλλόγων γονέων
- των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
- των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
- άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
- των τοπικών συμβουλίων νέων
και από δημότες.

Ο αριθμός των μελών της
Ο συνολικός αριθμός των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, εκτός από τον αριθμό των δημοτών και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε έως πενήντα μέλη.
Ο αριθμός των δημοτών που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  πρέπει να είναι ίσος με το ένα τρίτο του αριθμού των μελών εκπροσώπων των φορέων της τοπικής κοινωνίας. Οι δημότες αυτοί ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

Πώς επιλέγονται οι δημότες που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά δεν συνυπολογίζονται για την απαρτία της επιτροπής.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ποιοι καλούνται υποχρεωτικά στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.
Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

Τι κάνει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών
δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ..
Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου.
Οι προτάσεις της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της
ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος
στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Πότε συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση, είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο, είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην επιτροπή, είτε από το πενήντα τοις εκατό συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή.
Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

Η γραμματειακή υποστήριξη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης γίνεται από τις υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται.

Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, ως μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση.

Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο εντός ενός μήνα από τη λήψη τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, εντός τριών μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου.

Διαδικασία λειτουργίας και λήψη αποφάσεων
Στη διάθεση της επιτροπής τίθενται σύντομες εισηγήσεις και άλλα υλικά τεκμηρίωσης.
Οι εισηγήσεις, τις οποίες κάνουν µέλη της Επιτροπής που ορίζονται από τον πρόεδρό της ή µέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, των Δημοτικών Επιτροπών, των Συμβουλίων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, αναφέρονται στο σκεπτικό του θέματος που θα συζητηθεί.
Η επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των µελών της, τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των προτάσεων.
Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται µε φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα µέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά.


Διαβάστε το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σχετικές αναρτήσεις
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του δήμου Σπάτων - ΑρτέμιδοςΔημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια