Ζητείται… Συμπαραστάτης του Δημότη
Διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης προκήρυξε ο δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, Δημήτρης Μάρκου.


Τι είναι ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης αποτελεί έναν θεσμό διαμεσολαβητικής, εξωδικαστικής επίλυσης των προβλημάτων μεταξύ δημοτών και δημοτικών υπηρεσιών.
Στις αρμοδιότητές του είναι η υποδοχή καταγγελιών άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του Δήμου, των νομικών προσώπων του και των επιχειρήσεών του και η  διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, απαντώντας εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα ημερών στους ενδιαφερόμενους.

Επιπλέον, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συντάσσει ετήσια έκθεση και διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης.

«Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Υποψηφιότητες υποβάλλονται με αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που κατατίθενται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου, αυτοπροσώπως ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου, κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου έως την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3:00μ.μ.» αναφέρεται στην προκήρυξη, που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την ίδια προκήρυξη:
«Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής.
Ως προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.
Σημειώνεται ότι θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα τα κάτωθι προσόντα:
- Η κατοχή τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
- Η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.
- Να έχει άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, ενώ συνεκτιμάται και γνώση άλλων ξένων γλωσσών.
- Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ένα ή και περισσότερα από τα ακόλουθα αντικείμενα: Δημόσια Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τυποποίηση και απλοποίηση διοικητικών διαδικασιών με νέες τεχνολογίες, διαδικασίες δημόσιων υπηρεσιών με διοικητικό, οικονομικό, τεχνικό αντικείμενο».

Πώς θα επιλεγεί ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης
«Η επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας και με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων των παρόντων μελών του.
Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία.
Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
Πρόσωπο που δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των τριών πέμπτων των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, ούτε στην πρώτη, ούτε στην επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.
Συμπαραστάτης επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τις ψήφους που αντιστοιχούν στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που παρευρίσκονται κατά την έναρξη της ψηφοφορίας.
Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών» συνεχίζει η προκήρυξη.

Διαβάστε την προκήρυξη του δημάρχου Σπάτων, Δημήτρη Μάρκου, για το σχετικό διαγωνισμό, στη «Διαύγεια» 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια