Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα του Δήμου


Ο Γενικός Γραμματέας του κάθε δήμου είναι το «δεξί χέρι» του δημάρχου, αφού είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει το συντονισμό των υπηρεσιών του Δήμου, αποφορτίζοντάς τον από τα πολλά, καθημερινά διοικητικά ζητήματα, αφού ο δήμαρχος μπορεί, με απόφασή του, να του αναθέτει την υπογραφή εγγράφων και πιστοποιητικών, εκτός από την υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση του δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παύει να ασκεί τα καθήκοντά του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο δήμαρχος που τον προσέλαβε απωλέσει την ιδιότητα του, για οποιονδήποτε λόγο. 
Πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και δεν πρέπει α είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού με το δήμαρχο.

Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα του Δήμου
Όπως προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 161 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007), ως ισχύει, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου
β) Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα, συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους
γ) Προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου
δ) Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής
ε) Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημαρχιακής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου
στ) Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημαρχιακή Επιτροπή
ζ) Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της Λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου
η) Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο

Ο Δήμαρχος μπορεί, με απόφαση του, να εκχωρεί και άλλες αρμοδιότητες στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου, πλην της υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων.

Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι Γενικοί Γραμματείς των Δήμων, καθορίζονται ως ποσοστό 65 % επί της αντιμισθίας του οικείου Δημάρχου. Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων Γενικών Γραμματέων, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά. Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω Γενικούς Γραμματείς καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις.
Σχετικά άρθρα

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια