Πώς θα παραχωρηθεί η παραλία της Αρτέμιδας στους καταστηματάρχες

 

 


Θετικά γνωμοδότησε το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρτέμιδας για την παραχώρηση της παραλίας στα καταστήματα που έχουν προβολή σε συγκεκριμένους χώρους της, που εκτείνονται επί της Λεωφόρου Βραυρώνος (περιοχή 10η στάση), επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος (περιοχή Διασταύρωση), επί της οδού Δημητρίου Φράγκου (περιοχή Κέντρο) και επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος (περιοχή πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και των καταστημάτων που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού πάρκου έως και την περιοχή του Αγ. Νικόλαου.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Αρτέμιδας καθόρισε και τους όρους παραχώρησης αυτών των χώρων για τα έτη 2023 έως και το τέλος του 2025.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 Άρθρο 1

Οι χώροι που προτείνονται εκτείνονται στην παραλιακή ζώνη επί της Λεωφόρου Βραυρώνος (περιοχή 10η στάση), επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος (περιοχή Διασταύρωση), επί της οδού Δημητρίου Φράγκου (περιοχή Κέντρο) και επί της Λεωφόρου Αρτέμιδος (περιοχή πλατεία Εθνικής Αντίστασης) και των καταστημάτων που βρίσκονται κατά μήκος του παραλιακού πάρκου έως και την περιοχή του Αγ. Νικόλαου.

Άρθρο 2

Ως ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήξης της η 31η Δεκεμβρίου 2025, οπότε και λήγει αυτοδικαίως.

Άρθρο 3

Σύμφωνα με το Ν. 2971/01 άρθρο 13 παρ. 3 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει παραχωρείται αιγιαλός για να εκμισθωθούν καθίσματα και ομπρέλες από εκείνους που έχουν γειτονικά καταστήματα και μόνο για το χώρο εμπρός από τα καταστήματά τους, για τα οποία ή τηρείται σχετικός φάκελος αδειοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ή κατέχουν διοικητική άδεια από αρμόδια αρχή για την άσκηση της δραστηριότητας.

Άρθρο 4

Οι θέσεις πρέπει να πληρούν τους όρους της πολεοδομίας, του τμήματος Υγείας, της Αστυνομίας και των λοιπών δημοσίων αρχών, επιτρέπεται η τοποθέτηση κατασκευών μη μόνιμου χαρακτήρα, όπως περιοριστικά προβλέπονται στο συνημμένο παράρτημα 4 της Κ.Υ.Α. 38609/ΕΞ2023/23 ΦΕΚ 1432/2023Β΄ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ».

Η θέση για την τοποθέτηση των ομπρελών και ξαπλώστρων θα απεικονίζεται στο συνημμένο στη παρούσα μίσθωση απόσπασμα διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας.

Άρθρο 5

Το αντάλλαγμα της παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού, προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 Α του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, ή με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4607/2019.

Το ορισθέν αντάλλαγμα αποδίδεται κατά εξήντα τοις εκατό (60%) στον οικείο Ο.Τ.Α. συν 3,6% υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 38609/ΕΞ2023/23 ΦΕΚ 1432/2023Β΄ και καταβάλλεται για το 1ο έτος χρήσης είτε στο σύνολό του, με την υπογραφή της σύμβασης, είτε σε τρείς ισόποσες δόσεις, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, της πρώτης δόσης άμεσα καταβλητέας πριν την υπογραφή της σύμβασης. Οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες, αναγράφονται στη σύμβαση παραχώρησης και αποστέλλονται για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Για τα επόμενα δύο έτη το συμφωνηθέν αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται είτε στο σύνολό του, μέχρι 31- 03-2024, είτε, σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα του ενδιαφερομένου για καταβολή σε δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι 31/3 εκάστου έτους, ενώ οι υπολειπόμενες δόσεις είναι μηνιαίες και καταβλητέες έως 31/05 εκάστου έτους. Τα σχετικά ποσά αποστέλλονται άμεσα για βεβαίωση στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ).

Άρθρο 6

Ο/Η μισθώτρια δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τον παραχωρούμενο χώρο για άλλο σκοπό πέραν της απλής χρήσης.

Άρθρο 7

Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος δεν ευθύνεται έναντι του/της μισθώτριας για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθιο της οποίας έλαβε γνώση η μισθώτρια, ούτε για την ύπαρξη ή δημιουργία οποιασδήποτε δουλείας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος, ούτε μπορεί να υποχρεωθεί σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 8

Ο/Η μισθώτρια υποχρεούται να διατηρεί η ίδια αδιάκοπα την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, να τηρεί τους όρους του Κανονισμού Παραλιών, όπως ισχύουν, να αποκρούει κάθε καταπάτηση μείωση ή απώλεια δικαιωμάτων του Δημοσίου και να ειδοποιεί εγγράφως τον Δήμο για κάθε ανάλογη περίπτωση.

Άρθρο 9

Απαγορεύεται απολύτως η υπομίσθωση, μερική ή ολική ως και η με οποιονδήποτε τρόπο η οποιανδήποτε μορφή μεταβίβαση σε τρίτο ή σε εταιρία, μέρους ή όλου του μισθίου. Ο Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος δύναται να λύσει τη μίσθωση κηρύσσοντας τη μισθώτρια έκπτωτη, εφόσον διαπιστώσει ότι έπαυσε να επιμελείται αυτοπροσώπως τη λειτουργία της επιχείρησης.

Άρθρο 10

Η παραχώρηση της χρήσης του αιγιαλού είναι απλή και δεν αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτού. Απαγορεύεται στη μισθώτρια να περιφράξει τον αιγιαλό με οποιονδήποτε τρόπο, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση του κοινού σε αυτόν. Η μισθώτρια υποχρεούται να τηρεί τους όρους υγιεινής και αισθητικής και έχει πλήρη ευθύνη για κάθε περίπτωση ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος.

Άρθρο 11

Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο μεταβολή ή μετατροπή της χρήσης από αυτή που ορίζεται στο άρθρο 1, καθώς και η επέκταση ή η αλλαγή του χώρου του μισθίου.

Άρθρο 12

Ο/Η μισθώτρια δεν αποκτά δικαίωμα μίσθωσης ή έστω προσδοκία μίσθωσης μέχρι την υπογραφή της μισθωτήριας συμφωνίας.

Άρθρο 13

Ο/Η μισθώτρια υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 14

Οποιαδήποτε παράβαση των όρων και συμφωνιών της μίσθωσης, η μη καταβολή του μισθώματος, η μη τήρηση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων, η μη τήρηση των όρων του Κανονισμού παραλίας, όπως αυτή θα διαπιστώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, αποτελεί ουσιώδη παράβαση των όρων της παρούσης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη καταγγελία και λύση της μίσθωσης και ανάκλησης του δικαιώματος απλής χρήσης, χωρίς δικαίωμα της μισθώτριας να ασκήσει ένδικα μέσα, πλέον των λοιπών έννομων συνεπειών και αξιώσεων του εκμισθωτή.

Άρθρο 15

Η ανάπτυξη των ομπρελών, ξαπλωστρών και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει, μπορεί να καλύπτει μέχρι το εξήντα τοις εκατό (60%) του παραχωρούμενου χώρου, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού κάθετα και παράλληλα προς τη θάλασσα και η ύπαρξη ελεύθερης ζώνης από την ακτογραμμή πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων.

Άρθρο 16

Ο μισθωτής σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. 38609/ΕΞ2023/23 ΦΕΚ 1432/2023Β΄ υποχρεούται να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία οι αιτούντες βεβαιώνουν τη μη κατάληψη του προς μίσθωση χώρου καθώς και την ισχύ των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραχώρησης.

2. επικυρωμένο αντίγραφο του τοπογραφικού διαγράμματος της προηγούμενης μίσθωσης. 3. Οι αριθμ. πρωτ. ………………… παρατηρήσεις της Αναπληρώτριας Προϊστάμενης της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών – Ανατολικής Αττικής

4. Υπεύθυνη δήλωση

5. Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας

6. Έναρξη εργασιών

7. Γνωστοποίηση λειτουργίας

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια