Δυο καθηγητές φυσικής αγωγής θα προσληφθούν για δυο μήνες από τον Α.Ο. «Η Άρτεμις»


Δυο καθηγητές φυσικής αγωγής πρόκειται να προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, από τον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος «Η Άρτεμις», με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν πτυχίο Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.

 Δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν στον Αθλητικό Οργανισμό

  • Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
  • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Η ΑΡΤΕΜΙΣ » Βασ. Παύλου 108 & Φλέμινγκ (αρμόδιοι υπάλληλοι κ. Λαβδού Κων/να, Τσαρνάς Γεώργιος) μέσα σε προθεσμία ΟΚΤΩ  (8) ημερών, ήτοι μέχρι τις 4/9/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6632200 - 210 6633290 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια