Τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος στις 14 Νοεμβρίου 2023

 


Τα θέματα που θα συζητηθούν στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, που θα διεξαχθεί την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023, στις 6:00 μ.μ.:

 

1.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & τροποποίησης Τ.Π.Ε. έτους 2023 (αρ.απόφ.Ο.Ε.282/2023).

2.      Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2023, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.290/2023).

3.      Πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Ρομά) Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος» με κωδικό ΟΠΣ 6002682.

4.      Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 2.177,12€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2023 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.13/2023).

5.      Λύση της μίσθωσης όπου στεγάζεται ο  1ος Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αρτέμιδος.

6.      Διευκρινίσεις αναφορικά με τα άρθρα 4 παρ. 13 και 45 παρ. 3  του Νόμου 4830/2021-Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις.

7.      Λήψη απόφασης περί διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών λόγω παραγραφής.

8.      Λήψη απόφασης για διαγραφή/απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας.

9.      Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο κοιμητηρίου.

10.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ετήσιων τελών καθαριότητας 2021 και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.

11.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ετήσιων τελών καθαριότητας 2022 και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται.

12.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένων οφειλών από χρηματικό κατάλογο Κ.Ο.Κ. 

13.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται (αρ.πρωτ.30754/17-10-2023).

14.  Λήψη απόφασης περί διαγραφής ή μη βεβαιωμένης οφειλής από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση όπου απαιτείται (αρ.πρωτ.31629/25-10-2023).

15.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη υπόχρεου από καταβολή τελών τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 του Κ.Δ.Κ. όπως ισχύει (αρ.πρωτ.31600/25-10-2023).

16.   Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη υπόχρεου από καταβολή τελών τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 του Κ.Δ.Κ. όπως ισχύει (αρ.πρωτ.31602/25-10-2023).

17.  Λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη υπόχρεου από καταβολή τελών τριετούς ταφής λόγω οικονομικής αδυναμίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 του Κ.Δ.Κ. όπως ισχύει (αρ.πρωτ.31611/25-10-2023).

18.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 750, 751, 752, 753, 754 & 755 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων με ημερομηνία Συνεδρίασης την 09-08-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.

19.  Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775 & 776 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων με ημερομηνία Συνεδρίασης την 26-10-2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.

 

 

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια